Thursday, November 11, 2010

membuat tex mengikuti cursor

Tutorial ini sebenarnya adalah modifikasi dari tutorial Menggerakan Objek Dengan Gerakan Mouse 3. Objeknya kini tidak menggunakan lingkaran tetapi menggunakan dynamic text. Huruf-huruf yang tampil dalam dynamic text dapat diatur melalui script pada tutorial ini.
1. Buatlah sebuah flash document.
2. Buatlah sebuah dynamic text bertuliskan W. Seleksi dynamic text ini lalu tekan Ctrl+F3. Pada panel properties yang muncul masukkan txt di dalam kotak var, nonaktifkan tombol Selectable, dan aktifkan tombol Align Center.
3. Pastikan anda masih menyeleksi dynamic text tadi kemudian tekan F8. Pada panel yang muncul masukkan huruf_m sebagai name dan movie clip sebagai type serta pastikan titik registrationnya berada di tengah-tengah lalu tekan ok.
4. Hapus movie clip huruf_mc dari stage kemudian tekan Ctrl+L. Klik kanan movie clip huruf_mc pada panel library lalu pilih Linkage.
5. Pada panel yang muncul berikan tanda contreng pada Export for ActionScript dan masukkan huruf_mc sebagai identifier kemudian tekan ok.
6. Klik frame 1 dan tekan F9 dan pada panel actions yang muncul masukkan script berikut :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
//membuat variable jarak dengan nilai 20
//nilainya digunakan untuk mengautr jarak antar huruf
jarak = 20;
//membuat variable jumlahHuruf dengan nilai 5
//nilainya tergantung dari jumlah movie clip huruf_mc yang di attach
jumlahHuruf = 5;
//membuat fungsi gerak
function gerak(target) {
 //membuat dan mengatur nilai variable x pada variable target
 //nilai ini digunakan untuk mengatur letak huruf terhadap kursor mouse berdasarkan koordinat x
 target.x = -target._x+_root._xmouse+(target.no*jarak);
 //membuat dan mengatur nilai variable y pada variable target
 //nilai ini digunakan untuk mengatur letak huruf terhadap kursor mouse berdasarkan koordinat y
 target.y = -target._y+_root._ymouse+25;
 //membuat dan mengatur nilai variable kecepatanX pada variable target
 //nilai ini digunakan untuk mengatur kecepatan huruf menuju kursor mouse berdasarkan koordinat x
 target.kecepatanX = (target.kecepatanX*0.5)+(target.x*0.1)/target.no*5;
 //membuat dan mengatur nilai variable kecepatanY pada variable target
 //nilai ini digunakan untuk mengatur kecepatan huruf menuju kursor mouse berdasarkan koordinat y
 target.kecepatanY = (target.kecepatanY*0.5)+(target.y*0.1)/target.no*5;
 //koordinat x variable target ditambah nilai kecepatanX pada variable target
 target._x += target.kecepatanX;
 //koordinat y variable target ditambah nilai kecepatanY pada variable target
 target._y += target.kecepatanY;
}
//membuat variable i dengan nilai 1 sampai nilainya sama dengan nilai variable jumlahHuruf
for (i=1; i<=jumlahHuruf; i++) {
 //memasukkan movie clip dengan identifier huruf_mc ke dalam huruf+i
 _root["huruf"+i] = attachMovie("huruf_mc", "huruf_mc"+i, _root.getNextHighestDepth());
 //nilai variable no di dalam huruf+i sama dengan nilai variable i
 _root["huruf"+i].no = i;
 //nilai variable kecepatanX di dalam huruf+i sama dengan 20
 _root["huruf"+i].kecepatanX = 20;
 //nilai variable kecepatanY di dalam huruf+i sama dengan 20
 _root["huruf"+i].kecepatanY = 20;
 //perintah yang dijalankan ketika frame pada huruf+i dimainkan
 _root["huruf"+i].onEnterFrame = function() {
  //jalankan fungsi gerak dengan movie clip ini sebagai pengganti variable target
  gerak(this);
 };
}
//digunakan untuk mengatur huruf-huruf yang tampil
//mengubah tulisan di dalam dynamic text bervar txt pada huruf1 menjadi F
huruf1.txt = "F";
//mengubah tulisan di dalam dynamic text bervar txt pada huruf2 menjadi L
huruf2.txt = "L";
//mengubah tulisan di dalam dynamic text bervar txt pada huruf3 menjadi A
huruf3.txt = "A";
//mengubah tulisan di dalam dynamic text bervar txt pada huruf4 menjadi S
huruf4.txt = "S";
//mengubah tulisan di dalam dynamic text bervar txt pada huruf5 menjadi H
huruf5.txt = "H";
7. Tekan Ctrl+Enter untuk melihat hasilnya.


download di sini

No comments: